Годишни извештаи на Национален известувач

Годишен извештај на Национален Известувач – 2009 – прв извештај Годишен извештај на Национален Известувач – 2010 Годишен извештај на Национален Известувач – 2011 со корица Годишен извештај на Национален Известувач – 2011 Годишен извештај на Национален Известувач – 2012 Годишен извештај на Национален Известувач – 2013 Годишен извештај на Национален Известувач – 2014 флаер Read more about Годишни извештаи на Национален известувач[…]

За Националниот Известувач

Во Република Македонија, Национален Известувач за трговија со луѓе е востановен по предлог на Националната комисија, а назначен е од страна на Владата на РМ во 2009 година. Според својот мандат, националниот известувач е одговорен да врши: надгледување на севкупните активности за борба против трговија со луѓе, собирање и анализа на податоци од релевантни партнери, Read more about За Националниот Известувач[…]