Контакт

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија
Канцеларија на Национален Координатор за борба против трговија со луѓе и илегална миграција

ул. “Димче Мирчев” бр.9
1000 Скопје

 

Тел. +389 2 3238-595,
           +389 2 3143-241
Факс: +389 2 3142-788

Facebook : Antitrafficking Macedonia