Работен состанок за формирање на мобилни тимови за борба против трговија со луѓе

Денеска  во Министерството за внатрешни работи  државниот секретар  м-р Магдалена Несторовска во улога на Национален кординатор за борба против трговија со луѓе и илегална миграција одржа работна средба со претставници од Министерството за труд и социјална политика, членови на секретаријатот на Националната комисија, како и претставници од повеќе меѓународни и невладини организации во врска со потребата од  зајакнување на институционалните капацитети во борбата против трговијата со луѓе. Во тој контекст од нејзина страна беше истакната потребата од реактивирањето на мобилните тимови за борба против трговија со луѓе на локално ниво, во кои ќе се вклучат и припадниците на  полицијата, невладините организации и МТСП, односно Центрите за социјална работа. На состанокот беа разменети мислења во врска со начинот на работа на мобилните тимови, искуствата од другите земји, потребата од  формално-правното етаблирање, составот на тимовите , нивната одржливост, финансиската и материјално-техничката опременост итн, а  се со цел истите да прераснат во постојана и ефикасна алатка за превенција и борба против трговијата со луѓе.