Промовирање на случаи на трговија со луѓе преку пристап насочен кон жртвите како и зајакнување на мултидисциплинарните постапувања

23 – 25 ноември 2022 година, Велес, Северна Македонија: Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC), во соработка со Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, Академијата на судии и јавни обвинители и Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи, организираше национална мултидисциплинарна тематска работилница „Истрага, гонење и судење на случаи на трговија со луѓе преку пристап насочен на жртвата“.

За време на тридневната обука, 33 учесници (судии, обвинители, полицајци, даватели на социјални услуги, адвокати, претставници на невладини организации, трудов инспектор) имаа можност да разговараат за пристапите на различните сектори кога се занимаваат со жртви на трговија со луѓе и понатаму со препораки и стратегии за подобрување на пристапот насочен кон жртвата. Агендата на работилницата беше изготвена врз основа на наодите и препораките од националниот преглед и анализа на случаи на трговија со луѓе и националниот план за обука.

Акцентот беше ставен на предизвиците во мултисекторската и меѓународната соработка и координација, прибавувањето докази и нивно презентирање пред судот, позицијата на жртвата во кривичната постапка, вклучително и предизвиците за идентификување, заштита и поддршка на жртвите, компензација и неказнување на жртвите како и аспектите поврзани со казнената политика и казните во случаите на трговија со луѓе.

Во отворањето, шефот на Канцеларијата на програмската канцеларија на УНОДЦ во Северна Македонија, г-дин Бил Вуд, ја истакна важноста на соработката, споделувањето на најдобрите практики и справувањето со предизвиците за успешна борба против трговијата со луѓе, „Анализирање на случаите на трговија со луѓе се ефикасен модел за борба против овој суров организиран криминал. Размената на најдобрите практики и справувањето со предизвиците е повеќе од неопходно за да се изнајдат солидни модели за соработка за да се решат недостатоците во системот со цел поефикасна во борба против трговијата со луѓе“.

Понатаму, г-ѓа Магдалена Несторовска, национална координаторка на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Република Северна Македонија, истакна:

„Лично сум убедена дека концептот на инклузивност и сеопфатност испраќа две пораки, прво, секој мора да си го најде своето место во системот на борба против трговијата со луѓе и второ, ниту еден дел од оваа борба не смее да остане непокриен со соодветен одговор и мерка која ќе служи за помош и заштита на жртвата. За исполнување на оваа цел, сите ние имаме подеднакво важна и одговорна улога“.

Проф.д-р Наташа Габер Дамјановска, директорка на Академијата за судии и јавни обвинители ја истакна неопходноста од спроведување на вакви активности:

„За нас како Академија клучна е организацијата на обуки со странски партнери бидејќи досегашната практика покажува дека овие обуки ја зголемуваат ефикасноста на судиите и јавните обвинители во однос на одредена тема, но истовремено преку обука на обучувачи, создаваме тимови од професионалци кои успешно ќе го пренесат знаењето на своите колеги.

Доколку сакаме да бидеме ефикасни и да испорачаме резултати, тогаш мултисекторската соработка е клучна и поради оваа причина ме радува што денес имаме учесници од различни профили кои работат во оваа област со кои ќе разменуваме искуства и ќе придонесеме за изнаоѓање позитивни решенија. ”

Политичкиот аналитичар во Амбасадата на САД во Скопје, г-дин Адријан Исмаили, образложи за важноста и чекорите што треба да се преземат за соочување со сложеноста на случаите на трговија со луѓе. Во таа насока, тој додаде дека истражителите и обвинителите мора да ја подобрат координацијата меѓу себе и нивните партнери; градење стратегии за борба против трговијата со луѓе и обезбедување напредна обука на постојана основа.

„За да ги таргетираат и уништат сложените мрежи на трговија со луѓе и да ги повикаат на одговорност трговците, обвинителите и институциите за спроведување на законот мора да ги искористат различните перспективи, вештини и капацитети на многу партнерства, кои овој проект на ОН се стреми да ги изгради“.

Г-ѓа Суза Трајковска, раководител на Центарот за обука во Министерството за внатрешни работи ја истакна главната придобивка што оваа обука ќе ја донесе на институцијата со која раководи преку докажување дополнителни ресурси за понатамошно зајакнување на нивните капацитети.

„Овој проект и сите материјали што ќе произлезат од него ќе ни помогнат во делот на ревидирање на постоечките содржини за основна обука за полицаец, а особено во делот на креирање наставна програма за континуирана обука која ќе придонесе за градење институционалните капацитети за обезбедување соодветен одговор во борбата против трговијата со луѓе“.

Настанот е дел од проектот на UNODC, финансиран од Канцеларијата на Стејт департментот на САД за следење и борба против трговијата со луѓе (J/TIP).