Одбележување на 18-ти октоври Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе

Државната секретарка и Национална координаторка за борба против трговија со луѓе г-ѓа Магдалена Несторовска се обрати по повод одбележувањето на 18 октомври “Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе”, на онлајн настан со новинари, претставници на медиумите и граѓанското општество.

Свое излагање имаа и Светлана Влаховиќ Димановска, Началник на Сектор за прегови и евроинтеграција во МВР и Заменик национален координатор за борба против трговија со луѓе, како и Љупчо Маркудов Началник на единицата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР.

Настанот е организиран во заедничката акција на Европската Унија и Советот на Европа за “Спречување и борба против трговијата со луѓе во Северна Македонија” , во соработка со Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и со учество на Меѓународниот центар за развој на миграциска политика.

За време на овој настан,  новинарите, дописници и претставници на медиумите имаа можност да слушнат и да разменат мислења во однос на институционалната рамка за спречување и борба против трговијата со луѓе, Улогата на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, Улогата на Нaционалнaта единица за сузбивање на трговијата со луѓе и илегалната миграција, начинот на кој може да се подобри медиумското известување за случаи на трговија со луѓе, разликите помеѓу трговијата со луѓе и илегалната миграција, заштита на лични податоци на жртвите на трговија со луѓе.