Национална тркалезна маса за валидизација на наодите и препораките кои произлегуваат од националниот преглед и анализа на случаи на трговија со луѓе

На 14 април 2022 година Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ) во соработка со Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција одржа национална тркалезна маса за да ги потврди наодите и препораките кои произлегуваат од националниот преглед и анализа на случаите на трговија со луѓе.

Целта на спроведената анализа беше да се подобри знаењето за празнините и предизвиците што го обликуваат обвинителскиот циклус, од идентификација на жртвиата до судењето на случаите, за да се идентификуваат области за градење на капацитети.