Национален Координатор

Раководство:

  • Национален координатор – м-р Магдалена Несторовска

Владата на Република Северна Македонија донесе Решение за именување на Национален координатор објавено во ”Службен весник на РМ”, број 84 од 5 јули 2017 година со кое е именуван Национален Координатор на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Република Северна Македонија.

 

  • Заменик-Национален Координатор за трговија со луѓе

Светлана Влаховиќ Димановска, Началник на Сектор за прегови и евроинтеграција во МВР

  • Заменик-Национален Координатор за илегална миграција

Никола Мирчевски Раководител на Сектор за гранични операции 

  • Секретар

Ана Бурагева Алексова,  Главен советник во кабинет на Државен секретар