Национално законодавство

 Закон за измена и дополнување на Законот за странци бр. 13  Закон за измена и дополнување на Законот за странци бр. 66  Закон за измена и дополнување на Законот за странци бр. 84  Закон за измена и дополнување на Законот за странци бр. 92  Закон за измена и дополнување на Законот за странци бр. 117 Read more about Национално законодавство[…]

Меѓународно законодавство

Датотеки:  Протокол за превенција, сузбивање и казнување на трговијата со луѓе (МКД) Конвенција за правата на детето   Конвенција за полициска соработка во југоисточна Европа Конвенција на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална злоупотреба Ратификувани меѓународни правни инструменти 2010 Протокол против криумчарење на мигранти по копнен воден или воздушен пат Конвенција на Read more about Меѓународно законодавство[…]