Меѓународни извештаи

Експертската група за преземање акција против трговија со луѓе (ГРЕТА) Согласно член 38(4) од Конвенцијата на Советот на Европа за преземање акција против трговија со луѓе, од страна на тимот на Експертската група за преземање акција против трговија со луѓе (ГРЕТА) досега беа спроведени три евалуациски посети и објавени три извештаи за исполнетоста и спроведување Read more about Меѓународни извештаи[…]

Линкови

Државни институции Мвр http://www.mvr.gov.mk/   Мнр http://www.mfa.gov.mk/ Мтсп http://www.mtsp.gov.mk/  ОЈО http://www.jorm.org.mk/ СУД http://www.osskopje1.mk/ Правда http://www.pravda.gov.mk/ Здравство http://moh.gov.mk/ Образование http://www.mon.gov.mk/   Невладини организации Отворена порта (http://www.lastrada.org.mk/) За среќно детство Еднаков пристап (ednakvimoznosti.mk) Семпер http://www.semper.org.mk/ Црвен крст http://www.ckrm.org.mk/   Меѓународни организации OSCE http://www.osce.org/skopje IOM http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/704 ICMPD http://www.icmpd.org/Implemented-Projects.1677.0.html UNHCR http://www.unhcr.org/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.html MARRI http://www.marri-rc.org/ American embassy http://macedonia.usembassy.gov/

Прес конференции / објави

МАРРИ мрежа во борбата против трговија со луѓе МВР и НВО секторот во одбезежување на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 Октомври Одбележување на неделата за борба против трговија со луѓе од 02-10 декември 2011 Таргетрањето на побарувачката како опција за успешна борба против трговијата со луѓе – конференција организирана од Шведската Read more about Прес конференции / објави[…]

Спотови

Be Her Freedom (MK) Macedonian       ICMPD TRM-II Project Concludes (HD)    Кампања за борба против трговија на луѓе Едноставно е да станеш жртва на трговија со луѓе http://nk.bitsia.com/sites/default/files/videa/video.mp4