Спречување на трговијата со луѓе во синџирите на снабдување

Регионален Состанок на експертска група за ефикасно откривање, истрага и гонење на трговија со луѓе и криумчарење мигранти

Европски ден за борба против трговија со луѓе 20 години од основањето на Националната комисија

Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

Министерската конференција на Брдо процесот

National Informer


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama